Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie mogą składać oferty w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych. Prezydent Miasta Żory ogłosił cztery kolejne konkursy: w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz edukacji, oświaty i wychowania; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, a także upowszechniania kultury fizycznej, turystyki, ekologii i promocji zdrowia.

Na realizację powyższych zadań miasto przeznaczy dotacje w łącznej kwocie 324 000 złotych brutto.

Ofertę kompletną, czytelną i sporządzoną według wzoru określonego w zał. nr 1 do Rozporządzenia  Ministra  Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w sprawie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy składać wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9 lub al. Wojska Polskiego 25. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz numerem i nazwą zadania, do którego organizacja przystępuje. W przypadku nadsyłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do siedziby Urzędu Miasta.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ogłoszeń:

Konkurs nr 5/2018 w zakresie edukacji, oświaty i wychowania – termin składania zgłoszeń upływa 30 stycznia br.

Konkurs nr 6/2018 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – termin składania zgłoszeń upływa 2 lutego br.

Konkurs nr 7/2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – termin składania zgłoszeń upływa 5 lutego br.

Konkurs nr 8/2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony i promocji zdrowia – termin składania zgłoszeń upływa 6 lutego br.

Wzór oferty

Oświadczenie