#ŻCOP_uczy

O spółdzielniach socjalnych słów kilka, czyli czym jest społeczna przedsiębiorczość? Część 1

Spółdzielnie socjalne są nietypowym rodzajem spółdzielni pracy, bo łączą cechy organizacji pozarządowej oraz przedsiębiorstwa. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji jej członków. Czym mogą zajmować się spółdzielnie socjalne? Tak naprawdę jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia jej członków! W całej Polsce znaleźć można spółdzielnie, które prowadzą działania z zakresu edukacji cyfrowej, marketingu, budownictwa i wielu innych branży. Przykładem spółdzielni działającej na terenie naszego miasta jest Żorska Spółdzielnia Socjalna „WERWA” współpracująca z Zakładem Aktywności Zawodowej „Wspólna Pasja”.

Spółdzielnie socjalne podlegają tym samym przepisom co przedsiębiorstwa, m.in. prawu pracy, ustawie o rachunkowości, prawu podatkowemu itd. Prowadzą działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego i odpowiadają za swoje zobowiązania całym majątkiem. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu ewentualnych strat do wysokości zadeklarowanych udziałów.

Pod różnymi względami spółdzielnia socjalna przypomina spółkę, jednak co ją różni od spółki to przede wszystkim następujące cechy:

  • w spółdzielni socjalnej nie dochodzi do podziału zysków,
  • w przeciwieństwie do spółki, członkowie spółdzielni są zobowiązani do pracy na jej rzecz,
  • każdy z jej członków posiada dokładnie jeden głos, niezależnie od wysokości wniesionego udziału – wszystkie decyzje są podejmowane są demokratycznie

W związku z nowelizacją ustawy o spółdzielniach socjalnych, od 31 marca 2018 r. spółdzielnię powołają do życia 3 osoby (fizyczne lub prawne, w tym organizacje pozarządowe). Co ważne, w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalności, w poczet członków należy przyjąć co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych określa kim są te osoby:
1) osoby bezrobotne (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
2) osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.),
3) osoby niepełnosprawne (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
4) osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
5) osoby, o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) osoby poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy zarobkowej,
7) osoby usamodzielniane, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, 1292 i 2217).

 Już wkrótce więcej informacji o spółdzielniach socjalnych oraz innych podmiotach ekonomii społecznej, czyli m.in. o stowarzyszeniach, fundacjach i spółkach non-profit!